Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

CẬP BỜ 03.

 Cập bờ 03.

 Trường ca. Ngộ nhận; Ảo tưởng nên Áp chế; Ép buộc. Đấy là những gì mình nghĩ, nói cuối về chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Mình cập vào bờ này với cách nghĩ thế, sẽ lại ra xa bờ mới với tư duy khác. Ngộ nhận về Quyền định đoạt của nhà nước với Tài sản toàn dân như với Tài sản công (tài sản do dân giao cho nhà nước để thực hiện các chức năng của nhà nước - Công sản). Tài sản toàn dân phải được định đoạt từ Trưng cầu dân ý; Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương biểu quyết. Không được phép giao cho cá nhân có chức vụ nhất định hoặc nhóm nào đó định đoạt như đang. Ngộ nhận về Quản lý dân. Không bao giờ, không có nhà nước nào quản lý dân mà nhà nước chỉ quản lý xã hội theo đúng khế ước xã hội giữa dân và nhà nước; đúng mức là nhà nước phục vụ (phụng sự) dân. Ngộ nhận về Đại diện. Nhà nước chỉ đại diện dân khi tham gia vào, thực hiện đến các công việc đã được dân ủy quyền (các việc thuộc chức năng nhà nước). Các việc chưa/không ủy quyền hiển nhiên là chưa/không có quyền được đại diện; các quyền cụ thể đã ủy quyền dân có thể lấy lại, hạn bớt khi thấy cần. Đại diện dân là Quốc hội, các Hội đồng nhân dân địa phương. Ảo tưởng về hình thái xã hội, các hoạt động xã hội do một đảng vẽ ra hoặc chỉ đạo nhà nước của đảng ấy vẽ ra được hoạch định là tốt đẹp thì sẽ : Hẳn nhiên tốt đẹp. Thực hiện Áp chế; Ép buộc dân theo vào khuôn khổ chính sách, chế độ xã hội do nhà nước định ra vì Ngộ nhận và Ảo tưởng rằng có quyền đó, lại Ngộ nhận; Ảo tưởng rằng những chính sách, chế độ đó là tốt đẹp. Hai lần Ngộ nhận, Ảo tưởng. Hệ quả đã và đang diễn ra ở các quốc gia đó là : Tham nhũng trở thành Động lực; Bạo lực là Công cụ của mọi độc tài cá nhân, tập thể. Mọi tham nhũng tiền, tài, của cải vật chất xã hội chỉ là phần tiếp theo, nối vào tham nhũng nhân sự đất nước : Tự mình cử ra, bổ nhiệm, sắp xếp, quy hoạch nhân sự. Tham nhũng nhân sự là bản chất cốt lõi của các quốc gia độc tài. Bờ gì! Bờ này : Cộng sai! Cộng tài sản Toàn dân vào tài sản Công!. Tráo xã hội! Tráo xã hội Vẽ thành xã hội Toàn dân!. Anh Bảy nói vài lần : “Điểm tắc của chúng ta là thể chế”!. Ờ ha! Thể chế được sinh ra để vận hành xã hội! Tắc thì vận hành chi, xã hội trong thể chế tắc là xã hội gì!. Rằng! Bờ nhận thức của mình và mình đã cập. Vậy nha.